Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Classis Noord Holland - Nieuwsbrief

Classis Noord Holland - Nieuwsbrief

Aan alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Noord-Holland

Op 12 maart jl. werden ingrijpende maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. Op 13 maart stuurde ik u een mail namens het breed moderamen van de classis. Met deze brief wil ik u graag verder informeren.

Kerkelijk leven komt tot stilstand
De maatregelen hebben tot gevolg gehad dat het kerkelijk leven grotendeels tot stilstand is gekomen. Gesprekskringen kunnen geen doorgang vinden, vergaderingen evenmin. Bezoekwerk moet tot het uiterste worden beperkt, en misschien nog wel het moeilijkste: het fysiek bijwo-nen van kerkdiensten is niet meer mogelijk. Voor iedereen is dit een moeilijke tijd. Juist nu we elkaar zo nodig hebben, moeten we afstand houden. Dat is verdrietig.
Toch ben ik blij dat gemeenten in Noord-Holland zich strikt aan de regels houden. Daarnaast word ik geraakt door allerlei initiatieven die in plaats van fysieke ontmoetingen ontstaan. Dagelijks heb ik met veel collega’s en gemeenten contact en overal vinden mensen nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn, te troosten en bemoedigen, en Gods nabijheid te ervaren.

Niet kijken naar wat niet meer kan, maar naar wat nog wel kan
In het kabinet is minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ook minister van Eredienst (mooi dat dat nog bestaat!). De leiding van de kerk staat in vrijwel dagelijks contact met hem. In die contacten is ook het predikantschap tot vitaal beroep verklaard. In een interview met het Nederlands Dagblad op zaterdag jl. zei Grapperhaus het volgende: “Als minister van Eredienst zou ik de kerken willen vragen hun rol juist nu niet te veel te beperken! In onze geïndividuali-seerde samenleving zijn de kerken een belangrijke, zo niet de belangrijkste aanjager van naastenliefde en maatschappelijke hulp.” Juist daarom moeten we nu als kerken kijken naar wat nog wel kan. Daarom dit overzicht:

Wat beperkt kan
- Kerkdiensten: Op steeds meer plaatsen kunnen de eigen vertrouwende diensten vanuit huis worden mee beleefd. Er wordt gestreamd via kerkelijke en persoonlijke websites, en er wordt geluisterd via https://www.kerkomroep.nl/#/ of https://kerkdienstge-mist.nl/. Ook is er elke week op zondagmorgen om 09.20 een dienst op NPO2. Scriba René de Reuver gaat voor vanuit de kapel in het Landelijk Dienstencentrum.
 
- Rouwdiensten: Volgens de richtlijnen van de branchevereniging nog wel mogelijk, maar met niet meer dan 30 bezoekers, zie https://www.bgnu.nl/nieuws/2020/restrictie-genodigden-voor-uw-uitvaartplechtigheid/
 
- Laatste updates over maatregelen zijn te vinden bij het RIVM https://www.rivm.nl/. Hou voor de maatregelen die specifiek de kerk betreffen met regelmaat de site van onze kerk in de gaten: https://www.protestantsekerk.nl/
 
 
Kerkelijk leven dat ook nu goed mogelijk is
- Pastoraat: Contact per e-mail, app en telefoon is voor velen een waardevol contact in een tijd van isolement. Zet daar vol op in! Telefooncirkels ontstaan, brieven en kaarten worden geschreven. Heb oog voor wie dat juist nu zo nodig heeft, binnen en buiten de kerk! Zie ook de website https://nietalleen.nl/
 
- Diakenen bieden op allerlei concrete manieren hulp. Voor deze hulp is een digitaal plat-form te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/biedt-u-ook-coronahulp-meld-uw-diaconie-nu-aan-voor-nietalleen/
 
- Kerk open: Veel gemeenten doen de deuren van de kerk open. Niet voor samenkomsten, maar voor mensen die individueel willen langskomen om een kaars te branden, te bidden, of gewoon even stil te zijn en onder Gods vleugels bij te komen. Hou hierbij wel strikt de regels in acht! Het virus verspreidt zich immers niet, dat doen mensen.

- Collegiale steun: Ik merk dat veel collega’s elkaar vinden via telefoon, appgroepen en door middel van mail om elkaar te ondersteunen en te inspireren. Zij voelen hoe gemeenten juist nu hun zorg, steun en leiding nodig hebben. De onderlinge band en de werkgemeenschappen is daarbij een grote hulp. Mooi om de collegialiteit zo te zien bloeien!

- Overleggen: vinden nog steeds plaats, maar dan via digitale platforms. Zo kan veel kerkenwerk doorgang vinden! Ook voor uw gemeente, er is altijd iemand die de weg weet!
 
Samenwerken: juist nu!
Graag wil ik een beroep op allen doen om juist nu als gemeenten elkaar op te zoeken en bij te staan. Niet alle gemeenten hebben dezelfde mogelijkheden. We hebben elkaar daarom nu juist meer dan ook nodig. Dat geldt voor alle kerkenwerk, maar misschien wel het meest voor de diensten.

De Goede Week en het Paasfeest komen er aan. We moeten ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat ook dan nog geen normale diensten zullen plaatsvinden. Een dringend beroep daarom vanuit de classis: zie ook en juist in de Goede Week naar elkaar om! Als gemeente met veel mogelijkheden, neem contact op met een buurgemeente die die misschien minder moge-lijkheden heeft. Maar omgekeerd: aarzel niet om de buren te benaderen.

Tot slot
We merken in deze dagen hoe belangrijk ons geloof voor ons is. We vinden taal om uiting te ge-ven aan onze zorg, aan onze hoop en ons vertrouwen. Maar het is meer dan taal. In ons geloofvinden we een dragende grond om in deze tijd overeind te blijven en onze hoop voor de toe-komst levend te houden. In ons geloof vinden we de bijbelse God, die een bevrijder is van wie in nood zijn gezeten, een God die het door duister heen altijd weer licht laat worden. Zijn naam is dat Hij er is voor mensen.
Zo willen we elkaar bemoedigen. En zo willen we elkaar ook vasthouden. Want al zien wij elkaar in deze dagen niet, er is een band tussen ons in Christus, die onverbrekelijk is.
 
Hoe goed, o Heer is ’t hier zijn,
bij woord en water, brood en wijn,
waar alles ons een dag voorspelt
dat hel en dood zijn neergeveld.
Gij doet ons reizen in de tijd,
verbonden in saamhorigheid,
in vreugde en verwondering,
in hoop en liefde onderling. (lied 972: 1 en 5)
 
Met een hartelijke groet voor u allen, mede namens het breed moderamen van de classis Noord-Holland,
ds. Peter Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland
  p.verhoeff@protestantsekerk.nl
terug
 
 
 
 

Kerkdienst 21 juli
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Fred Toetenel 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
14-7-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.